Đào tạo và cấp Giấy chứng nhận đào tạo về an toàn bức xạ

Theo thông tư số 19/2012/TT-BKHCN Quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng, có quy định

Điều 5. Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ

  1. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải tổ chức đào tạo khi mới tuyển dụng và định kỳ đào tạo lại về an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ.
  2. Nhân viên bức xạ phải qua các khóa đào tạo, huấn luyện về an toàn bức xạ theo yêu cầu của người phụ trách an toàn bức xạ.

Như vậy nhân viên bức xạ cần được đào tạo về an toàn bức xạ trước khi làm việc với các thiết bị phát bức xạ.

Theo Điều 3. Yêu cầu đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ của Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN BỨC XẠ, NGƯỜI PHỤ TRÁCH AN TOÀN VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ

  1. Nhân viên bức xạ phải được đào tạo an toàn bức xạ theo chương trình đào tạo an toàn bức xạ phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành và được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ và chỉ được tiến hành công việc bức xạ sau khi được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ.
  2. Định kỳ 03 năm một lần nhân viên bức xạ phải được đào tạo nhắc lại và bổ sung kiến thức chuyên sâu, thông tin mới về an toàn bức xạ.
  3. Hàng năm nhân viên bức xạ phải được huấn luyện các quy định của cơ sở về các nội dung liên quan đến bảo đảm an toàn bức xạ, quy trình ứng phó sự cố bức xạ, được phổ biến các quy định mới, các thông tin mới về bảo đảm an toàn bức xạ.
  4. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này phải bảo đảm yêu cầu về nội dung, thời gian đào tạo theo quy định tại Điều 5 Thông tư này và được thực hiện bởi tổ chức có giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ.
  5. Người đứng đầu tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ phải bảo đảm để các nhân viên bức xạ được đào tạo an toàn bức xạ và chỉ sử dụng nhân viên bức xạ để tiến hành công việc bức xạ khi đã được đào tạo an toàn bức xạ theo đúng các yêu cầu quy định tại Điều này.

Chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo cho nhiều đối tượng an toàn bức xạ phù hợp với từng loại hình công việc bức xạ khác nhau, khóa đào tạo được giảng dạy theo tiêu chuẩn của Bộ khoa học và công nghệ quy định tại Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27 tháng 11 năm 2014

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
Nội dung 1. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế
Nội dung 2. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong xạ trị
Nội dung 3. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong y học hạt nhân
Nội dung 4. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong chiếu xạ công nghiệp
Nội dung 5. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong chụp ảnh bức xạ công nghiệp
Nội dung 6. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ (kể cả các sa khoáng có chứa phóng xạ)
Nội dung 7. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sản xuất, chế biến chất phóng xạ
Nội dung 8. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong địa vật lý phóng xạ
Nội dung 9. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp (NCS), thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ
Nội dung 10. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sử dụng nguồn phóng xạ kín khác
Nội dung 11. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sử dụng nguồn phóng xạ hở khác
Nội dung 12. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong cơ sở hạt nhân
Nội dung 13. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ
Nội dung 14. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ bổ sung cho người phụ trách an toàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *