Đo kiểm xạ là gì?

Căn cứ theo Luật năng lượng nguyên tử số: 18/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008.

Kiểm xạ là việc đo liều chiếu xạ hoặc đo mức nhiễm bẩn phóng xạ để đánh giá, kiểm soát mức độ chiếu xạ do bức xạ hoặc chất phóng xạ gây ra.

Điều 24. Kiểm xạ khu vực làm việc

  • Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải thực hiện thường xuyên và có hệ thống việc kiểm xạ khu vực làm việc, đo đạc các thông số cần thiết làm cơ sở cho việc đánh giá an toàn.
  • Máy móc, thiết bị sử dụng cho việc kiểm xạ, đo đạc phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phải được bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ.
  • Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải lập, cập nhật, bảo quản hồ sơ kiểm xạ, đo đạc và hồ sơ bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn.

Tần suất của việc đo kiểm xạ được quy định trong Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN

Điều 14. Kiểm xạ khu vực làm việc

c) Tần suất kiểm xạ khu vực làm việc phải phù hợp với mức độ nguy hiểm của công việc bức xạ được thực hiện tại khu vực đó và không được ít hơn một lần trong một năm;

Do đó việc đo kiểm xạ là việc phải năm ít nhất 1 năm 1 lần đối với các cơ sở đang sử dụng thiết bị bức xạ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *