Kiểm định thiết bị X – Quang

[ind_services_listing_links]

Chúng tôi là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực kiểm định Thiết bị Y tế, chúng tôi đã được Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân đã cấp quyết định công nhận năng lực và quyền hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Theo quyết định này, Chúng tôi có chức năng kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị Y tế, kiểm định các thiết bị X – Quang chẩn đoán Y tế bao gồm: thiết bị X – Quang tổng hợp, thiết bị X – Quang tăng sáng truyền hình…

Quy định về quản lý và thời hạn sử dụng

– Các thiết bị chụp X – Quang không được đưa vào sử dụng nếu chưa được kiểm định theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này và chưa được cấp giấy chứng nhận kiểm định.

– Các thiết bị chụp X – Quang phải được kiểm định và được cấp giấy chứng nhận kiểm định trước khi đưa vào sử dụng lần đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường sau khi thay bóng X – Quang, sửa chữa hoặc thay tủ điều khiển, sửa chữa hệ thống cơ khí của thiết bị, lắp đặt lại thiết bị hoặc sửa chữa khác có khả năng gây ảnh hưởng đến đặc tính làm việc của thiết bị.

Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị X – Quang
– Giấy chứng nhận kiểm định chỉ được cấp cho thiết bị chụp X – Quang sau khi kiểm định và được kết luận đạt các yêu cầu chấp nhận.

– Khi thiết bị chụp X – Quang được kiểm định đạt các yêu cầu chấp nhận, tổ chức kiểm định phải cấp giấy chứng nhận kiểm định trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở theo Mẫu 3. GCNKĐ ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật này.

Kiểm định thiết bị X – Quang tổng hợp

Kiểm định thiết bị chụp X – Quang là việc kiểm tra và chứng nhận các đặc trưng làm việc của thiết bị bảo đảm theo các yêu cầu chấp nhận.

Các mục kiểm tra trong kiểm định thiết bị chụp X – Quang tổng hợp:

Kiểm tra ngoại quan;
Kiểm tra điện áp đỉnh kVp (độ chính xác, độ lặp lại);
Kiểm tra độ chính xác thời gian phát tia X;
Kiểm tra độ lặp lại liều lối ra, độ tuyến tính liều lối ra;
Kiểm tra kích thước tiêu điểm hiệu dụng của bóng X – Quang;
Kiểm tra độ chuẩn trực của chùm tia X;
Kiểm tra độ trùng khít giữa trường sáng và trường xạ;
Kiểm tra lọc chùm tia sơ cấp (Đánh giá HVL).

Quy trình kiểm định thiết bị chụp X – Quang tổng hợp trong y tế

1. Kiểm tra ngoại quan

 • Kiểm tra thông tin thiết bị chụp X – Quang;
 • Kiểm tra chuyển mạch (hoặc nút bấm đối với các thiết bị chỉ thị số) đặt chế độ và các chỉ thị;
 • Kiểm tra hoạt động cơ khí của các hệ thống;
 • Kiểm tra độ chính xác chỉ thị khoảng cách.

2. Kiểm tra điện áp đỉnh

 • Kiểm tra độ chính xác điện áp đỉnh;
 • Kiểm tra độ lặp lại của điện áp đỉnh.

3. Kiểm tra độ chính xác thời gian phát tia

 • Các bước kiểm tra độ chính xác của thời gian phát tia;
 • Đánh giá độ chính xác của thời gian phát tia.

4. Kiểm tra liều lối ra

 • Kiểm tra độ lặp lại liều lối ra;
 • Kiểm tra độ tuyến tính liều lối ra.

5. Kiểm tra kích thước tiêu điểm hiệu dụng của bóng X – Quang

 • Các bước kiểm tra kích thước tiêu điểm;
 • Đánh giá kích thước tiêu điểm hiệu dụng của bóng X – Quang.

6. Kiểm tra độ chuẩn trực của chùm tia X

 • Các bước kiểm tra độ chuẩn trực chùm tia;
 • Đánh giá độ chuẩn trực chùm tia.

7. Kiểm tra độ trùng khít giữa trường sáng và trường xạ

 • Các bước kiểm tra độ trùng khít trường sáng và trường xạ;
 • Đánh giá sự trùng khít trường sáng và trường xạ.

8. Đánh giá HVL

 • Các bước đo HVL sử dụng thiết bị đo đa chức năng hoặc thiết bị đo liều và các tấm lọc nhôm chuẩn;
 • Xác định HVL và đánh giá sự tuân thủ.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *