Liều kế cá nhân quang phát quang OSL (XA)

1,800,000