Tag Archives: máy xray soi kiem tra bo mach

Xin cấp phép sử dụng máy phát tia X soi kiểm tra bo mạch và phân tích chất độc hại theo tiêu chuẩn RoHS

Ngày 05-04-2019 chúng tôi đã đến trực tiếp cơ sở để đo kiểm xạ Thiết bị phát tia X để soi kiểm tra bo mạch điện tử YXLON International GmbH, Đức Thiết bị phát tia X dùng để phân tích chất độc hại Thermo Scientific, Mỹ Đồng thời đào tạo an toàn bức xạ tại…