Kiểm xạ, đo suất liều bức xạ khảo sát và đánh giá an toàn bức xạ

Tiến hành đo kiểm, khảo sát rò rỉ phóng xạ và lập báo cáo kiểm xạ tại cơ sở theo quy định tại Thông tư 19/2012/TT-BKHCN Quy định việc kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp, chiếu xạ công chúng.

xem thêm

Tư vấn và lập hồ sơ xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Tư vấn các thủ tục về an toàn bức xạ và lập bộ hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 142/2020/NĐ-CP Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

xem thêm

Đào tạo và cấp giấy chứng nhận đào tạo về an toàn bức xạ

Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ theo quy định tại Thông tư 34/2014/TT-BKHCN Quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ

xem thêm

Cung cấp Liều kế cá nhân và dịch vụ đọc Liều kế định kỳ

Cung cấp các loại liều kế cá nhân phù hợp với từng loại hình công việc bức xạ và dịch vụ đọc liều kế định kỳ theo quy định tại Nghị định số 142/2020/NĐ-CP Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

xem thêm

Lập và xin phê duyệt kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ - Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ

Xây dựng và xin kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

Tổ chức diễn tập kịch bản ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân các cấp.

xem thêm

 Vận chuyển, áp tải và lắp đặt nguồn phóng xạ

Tư vấn xin cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và vận chuyển nguồn
phóng xạ

xem thêm