Ứng phó sự cố bức xạ

Radsafe cung cấp dịch vụ lập và xin phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở. Theo quy định tại Phụ lục II của Nghị định 142/2020/NĐ-CP.

Tổ diễn tập ứng phó sự cố cấp cơ sở:

  • Hướng dẫn về các quy định của nhà nước về ứng phó sự cố bức xạ, các kiến thức cơ bản về ứng phó sự cố bức xạ và các nguyên tắc an toàn bức xạ cơ bản.
  •  Lập kịch bản diễn tập theo kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ đã được phê duyệt.
  • Cho mượn quần áo chống phóng xạ và thiết bị đo liều bức xạ, phục vụ diễn tập.
  • Hướng dẫn ghi biên bản diễn tập và các báo cáo diễn tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *